บุคลากร

นายพัทธพงศ์ ตั้งสะสม
สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ
e-mail035-577113สสอ.หนองหญ้าไซ Page
นายอำนาจ แก้วสุข
นักวิชาการสาธารณถสุชชำนาญการ
e-mail090-967-9444Facebook
นางสาวรวีภัสส์ ภวิศจารุสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
E-mail098-8804524facebook
นายทรงยศ ฉิมพาลี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
E-mail086-0636223Facebook
นางวิลาวรรณ บุญประเสริฐ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
E-mail089-2960708Facebook
นางสาวปริญญา ศรีสว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
E-mail088-5424074Facebook