ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับบุคลากร ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

You may also like...