ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

M = Mastery (มีภาวะผู้นำ เป็นนายของตัวเอง)

O = Originality (สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ)

P = People Centered Approach (ประชาชนเป็นศูนย์กลาง)

H = Humility (อ่อนน้อมถ่อมตน)

เป้าประสงค์

  1. เป็นองค์กรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
  2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  3. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ
  4. เป็นองค์กรที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ