ข้อมูลทั่วไป

แผนที่อำเภอหนองหญ้าไซ

อาณาเขต

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับอำเภอสามชุก

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับอำเภอด่านช้างและอำเภอเดิมบางนางบวช

ทิศใต้                      ติดต่อกับอำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอเลาขวัญ (จังหวัดกาญจนบุรี)    

ทิศตะวันตก            ติดต่อกับอำเภอเลาขวัญ (จังหวัดกาญจนบุรี) และอำเภอด่านช้าง