วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ เป็นเลิศด้านบริการ ประสานเครือข่ายเป็นหนึ่ง เข้าถึงสุขภาพชุมชน ”

 

พันธกิจ

  1. ให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผสมผสานและต่อเนื่อง
  2. ส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
  3. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ