Monthly Archive: มิถุนายน 2019

รายงานการประชุมประชุมวางแผนการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปการประชุมการปราบปรามทุจริต

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับบุคลากร ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้...