บุคลากร

นายชนะ โพธิ์ทอง
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ
chana41@gmail.com089-9213355สสอ.หนองหญ้าไซ Page
นายอำนาจ แก้วสุข
นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการ
e-mail090-967-9444Facebook
นางสาวรวีภัสส์ ภวิศจารุสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
E-mail098-8804524facebook
นายทรงยศ ฉิมพาลี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
E-mail084-2564635Facebook
นางวิลาวรรณ บุญประเสริฐ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
E-mail089-2960708Facebook
นางสาวปริญญา ศรีสว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
E-mail088-5424074Facebook